NARCIS FERRER CÀNOVAS         Arquitecte

L'Alzina 39 At. 3a.

08024 -- BARCELONA

T.93 218 02 93

narcis.epros@coac.net

www.epros.cat    www.epros.es

 

CONTRACTE DE GARANTIA I/O MANTENIMENT

atorgat per: EPROS de Narcis Ferrer Canovas

amb domicili a c/ L'Alzina 38 At. 3a - 08024 Barcelona

 

A favor de USUARIS AMB CONTRACTE VIGENT

CONDICIONS GENERALS

La compra del Programa inclou un manteniment gratuït (garantia), fins la data que figura a les Condicions Particulars adjuntes a la factura de compra o de renovació del Manteniment.

Els Contractes de Manteniment es faràn per períodes d’un any.

Quan el programa sobre el que es faci el Contracte de Manteniment no sigui una versió actual, EPROS establirà el seu cost d’actualització fins la data actual, segons els criteris generals de les Condicions de Venda.

Si passat un mes de la data de finalització del Contracte de Manteniment EPROS no ha rebut el pagament de la renovació del Contracte, es considerarà que no existeix per part del client, intenció de renovar-lo.

        SERVEIS QUE EPROS INCLOU EN EL CONTRACTE DE MANTENIMENT

1) Resposta telefònica, o via e:mail , a les consultes sobre el funcionament del programa.

2) Sessió personal d’assessorament a les oficines d’EPROS, previ acord telefònic.

3) Instal·lació i/o reinstal.lació del programa en el mateix equip o en un de nou si el client ho necessita a les oficines de EPROS.

4) Solució de problemes detectats en el programa.

Després de comunicar a EPROS l’existència d’un problema en el funcionament del programa, es procedirà al seu diagnòstic i a l’elaboració d’una nova versió del programa.

5) Elaboració de noves versions del programa. Els períodes en que es posaran a la WEB d’aquestes noves versions, es decidirà en cada cas per EPROS sense detriment de que, en qualsevol moment, el client pugui  accedir a la WEB per obtenir la versió actual.

6) Aquest Contracte de Manteniment no contempla en cap cas el desplaçament de tècnics al domicili del Client. El Servei a Domicili es facturarà segons la tarifa vigent prevista en les Condicions de Venda d’EPROS.

7) Descompte del 25% en el Servei a Domicili.

8) Aquest Contracte de Manteniment finalitzarà a la data que figura a les Condicions Particulars adjuntes a la factura del manteniment, sempre que els pagaments trimestrals estiguin al corrent.

EPROS de

Narcís Ferrer Cànovas