REGLAMENTS DELS CAMPIONATS DEL MIGDIA

 

Els reglaments es configuren en un de general i en d’altres de particulars per els diferents campionats.

 

REGLAMENT i NORMES GENERALS (2020)

- La no presentació d’un jugador sense avís previ, significarà automàticament la pèrdua del partit: 9 a 0 o 15 a 0 segons el campionat. El 0 es reserva al partit no jugat! Per tant quan es juguin els partits, com a mínim els resultats seran,  9 a 1 o 11 a 1.

- Si un partit no pot acabar-se en el temps previst, caldrà continuar-lo un altre dia i a partir del resultat obtingut.

Aplaçament de partits

-  Els partits es jugaran a les 14 hores segons el calendari previst o concertat. Si un jugador no pot competir el dia i a l’hora previstos, caldrà que avisi l’adversari com a molt tard a les 22 h del dia anterior, per tal de trobar una altra data.

- Quan en la data prevista no es pot jugar un partit per causa d’un dels jugadors o equip, caldrà buscar-ne una altra no més enllà de 1 setmana,  si la data final del campionat ho permet. Si finalment no es pogués  jugar per qualsevol tipus de raó, prevaldria la primera convocatòria. Per tant el jugador o equip que ha sol·licitat el primer canvi de data, perdria el partit.

- Partits amb data concertada (Rànquing)

Els partits amb data concertada, a disputar en els 7 últims dies del mes, si per circumstàncies meteorològiques, no es possible la seva celebració, i no es pot trobar un altre data, es considerarà que els dos jugadors han perdut el partit, amb el tanteig mes habitual, i per tant sumaran 2 punts cada un.

- Partits amb data fixada.

Els partits amb data prefixada, si s’ajornen per qualsevol causa o motiu, s’han de jugar en els 7 dies següents, no fer-ho comportarà la pèrdua del partit per els dos jugadors o equips, amb 0 punts. Si durant aquests 7 dies ho impedeix la meteorologia, es considerarà que els dos jugadors o equips han perdut el partit, i per tant tindran els punts que cada competició doni al equip perdedor.

- Si qualsevol dels participants ho sol·licita, el partit es jugarà segons el sistema de joc ràpid, es a dir sense avantatges. A partir del 40-40, guanyarà el joc qui aconsegueixi el primer punt. Per disputar aquest punt decisiu, el restador , podrà, escollirà la part del camp on vol rebre el servei.

 - La impossibilitat de continuar jugant, o bé qualsevol altra qüestió d’importància o de dubte, serà comunicada immediatament a la organització de la competició. En el cas contrari, no s’atendrà cap reclamació.

-  El comitè de competició es reserva la possibilitat de retirar de la competició aquell jugador que reiteradament i sense notificació prèvia, deixi de disputar partits o incorri en falta molt greu.

- El guanyador de l’encontre jugat posarà el resultat en el lloc corresponent de la llista. Si no es fa en el termini corresponent, el partit es considerarà nul a tots els efectes. Els resultats il·legibles o inintel·ligibles seran desestimats.

- És responsabilitat del guanyador reflectir la veracitat del resultat i si es comprova el contrari, el comitè de competició sancionarà la falta. La reincidència serà considerada una falta molt greu.

- Els guardons i els regals seran lliurats a finals d’any, en una determinada data, que sortirà al taulell d’anuncis. L’absència del guanyador sense avís previ a la organització, suposarà perdre el trofeu i els regals, que seran  reciclats.

- L’elecció de les pilotes per jugar el partit correspondrà al jugador situat a l’esquerra o a dalt de la llista, de manera que les pilotes o bé el seu lloguer aniran a càrrec seu. La copa individual a partir de semis i les copes de dobles i màster, queden fora d’aquest criteri. Caldrà que l’estat de les pilotes sigui l’adient ( llegibles i pressió correcta).

- El torneig del Rànquing  es obert a tothom i no està acotat el nombre màxim de participants. La resta de campionats queden limitats a les places disponibles.

- El jugador o l’equip que en una fase de lliga deixi de disputar més de 2 partits, perdrà tots els punts de la fase. Continuarà el campionat però sense puntuació.

- L’organització es reserva el dret d’admissió i es capacita per prendre les mesures adequades en cada cas, per tal d’assegurar el bon funcionament del torneig.

 

CALENDARI GENERAL TORNEIJOS

 

RANQUING                                                                                    ANUAL

                                               Dades

Torneig                                 Gener- Juny  i  Setembre - Desembre

 

LLIGA  INDIVIDUAL                                                                  SEMESTRAL

                                               Dades            

Lliga                                      Setembre - Octubre

Semifinals i final                 Desembre

 

EQUIPS   (Davis)                                                                          SEMESTRAL

                                               Dades                      

Torneig                                 Gener  - Maig

 

 

 

REGLAMENT del TORNEIG del RÀNQUING  2020

 

- Els partits es jugaran a un sol set de nou jocs amb Tie-Break en cas d’empat a 8.

- En iniciar-se la competició anyal, els jugadors en grups de 5 tindran successivament 1, 2, 3, ... punts,  començant pel final.

- El darrer dia feiner del mes es recollirà la llista a les 16 h per tal de refer-la.

- Els dos reptes mensuals venen fixats des del dia 1. Caldrà que el reptador truqui els seus oponents abans del dia 11del mes, per tal de concertar les dates més adequades.

- Si el partit no pot jugar-se degut a un dels dos  jugadors ( impossibilitat de trobar data, lesió, malaltia... ), aquest perdrà l’encontre i no li correspondrà cap punt. L’altre jugador sumarà 6 punts i inscriurà un 9 a 0 o bé un 0 a 9 segons s’escaigui.

- En el cas de que abans del dia 11, reptat i reptador no trobin la data adequada per celebrar el repte, el reptat ha de oferir quatre dies diferents de la setmana i de setmanes diferents, a fi de que el reptador esculli una. Si el reptat no pot oferir les dades, perdrà el repta i si cap de les proposades es acceptable per el reptador, serà el reptador qui per el repte,

- Les errades involuntàries no detectades seran validades i els resultats inexistents, il·legibles o inintel·ligibles seran desestimats.

- En el cas de jugar-se el partit, entre els dos jugadors es repartiran 7 punts: 6 a 1 si el perdedor no arriba a 4 jocs, 5 a 2 si el perdedor fa de 4 a 7 jocs i 4 a 3 si el perdedor arriba a 8 jocs.

- Cada jugador inscriurà els punts del mes (P.M.) així com els punts totals (P.T.). Aquest serà un requisit indispensable per poder reclamar qualsevol error en la puntuació.

- En cas d’empat a punts, el jugador de més edat queda situat per sobre a la classificació i per davant d’ells, les concursants femenines.

- Els trofeus s’adjudicaran per franges d’edat, tot i que la classificació serà única. Les franges d’edat seran aproximadament de 25 a 35 participants.

REGLAMENT de la COPA per EQUIPS  2020

Torneig per parelles, es juguen 4 individual i un doble.

- Per el  torneig de Copa confeccionen els grups segons els equips participants.

-En una primera fase i en cada grup, els equips s’enfrontaran entre ells, de manera que cadascun jugarà contra tots els equips del mateix grup. Els resultats de gener,febrer i març determinaran la posició dels equips en aquesta fase.

- En la segona fase, que determina el guanyador, s’enfrontaran en la final els dos primers classificats de la fase primera. I els dos últims classificats per determinar, si es necessari, quin equip fa la promoció de permanencia.

- Els partits es jugaran durant les tres primeres setmanes de cada mes. El darrer dia del mes es recollirà el full de resultats i aquest ja no es podrà modificar.

- Els partits es jugaran a un sol set de nou jocs amb Tie-Break en cas d’empat a 8.

- Cada partit guanyat suposarà 1 punt per a l’equip vencedor.

- En la primera fase, l’equip de cada grup amb un màxim de rondes al seu favor (mínim 3 punts per guanyar una ronda), ocuparà la 1a posició. En cas d’empat a rondes, decideix primer el nombre total de punts i en segon lloc el resultat particular. Finalment es tindrien en compte els resultats generals.

- Durant el mes de juny,  si es necessari,hi haurà una ronda reduïda de promoció que jugaran el darrer del nivell superior contra el primer de l’inferior. Aquesta ronda constarà de dos partits individuals  (1r contra 1r i 2n contra 2n). Si persistís l’empat, es jugaria el partit de dobles.

- Si l’equip es de tres jugadors, el tercer jugador podrà substituir durant la ronda, tant el nombre 1 com el  2 de l’equip i tant a individuals com a dobles:  tatxarà  l’ 1 o 2 del full de competició i escriurà el  3 en el seu lloc.

- Si es de dos jugadors, en cas de lesió o impossibilitat de jugar un partit, un jugador es pot substituir per un company de rànquing similar,  caldrà comunicar-ho al equip oponent i al Comitè de Competició.

 

REGLAMENT de la LLIGA  2020

- El torneig de Lliga individual comptarà amb els grups de 8 jugadors. Cada partit es jugarà a 15 jocs com a màxim. En el cas d’empat a 7 jocs, el partit es resoldrà amb un Tie-Break.

Pel fet de disputar-se un partit, cada jugador ja tindrà un punt.

En cada partit es repartiran 3 punts més de la següent manera: per tenir un punt caldrà fer 5 jocs com a mínim, de manera que 10 a 5, 8 a 7 i 8 a 5 representaran 2 punts pel guanyador i 1 punt pel perdedor. Així doncs, el possible repartiment de punts a favor del guanyador serà 4 a 1 o bé 3 a 2 en cada partit jugat.

- Per facilitar el recompte i independentment que s’hagi arribat als 15 jocs, les possibles anotacions per al guanyador del partit jugat seran: 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 10-5, 9-5, 8-5, 8-6, o 8-7.

- Quan l’encontre no es disputi degut a un dels dos jugadors, aquest  perdrà pel resultat 0-15 i la puntuació serà 0 a 4 .

- En cas d’empat final a punts, decidirà el resultat particular entre els jugadors afectats i de continuar la indeterminació, el resultat general determinarà la millor classificació.

- Una vegada acabada aquesta primera fase, i segons classificació, es faran les finals a quatre.

            Seran a un sol set a 9 jocs amb Tie-Break en cas d’empat a 8 jocs.

Els quatre  primers classificats de cada grup faran una semifinal:

Primer-Quart     i    Segon-Tercer

Els guanyadors faran la final i els perdedors jugaran pel tercer lloc.

Els classificats entre el cinquè i el vuitè de cada grup faran una semifinal:

Cinquè-Vuitè     i     Sisè-Setè

Els guanyadors faran la final.

Tindran trofeu els guanyadors de cada final a quatre