ACTUALITZACIONS DE VERSIONS DE WINGESP

1 Novembre 2005

Des de la distribució de la versió 3.00, s’han reportat les incidències que s’ha assenyalen i que han estat degudament reparades.

Igualment s’incorporen millores  puntuals al programa.

L’últim executable amb les correccions incloses i millores, esta disponible a tots els usuaris amb Contracte de Manteniment vigent.

Es pot descarregar de la nostra web www.epros.es. Si demana contrasenya i no es coneix, posar-se amb contacte amb nosaltres.

 Incidències i millores

Ordre: primer les mes recents

Novembre 2011 Versió 3.30

 • Exportació a PDF, que permet la visió de la factura abans de la seva impressió
 • Tramesa automàticament e:mails de les factures realitzades.

Es important la lectura del document complert Boletin Informativo 327-201. on s'explica amb detall, com introduir les  dades necessàries fer-ho possible.

 • Recerca seqüencial de Clients/Proveïdors des de la factura i/o entrada d’apunts.
 • Inclusió del punt com a senyal  decimal.
 • S’ha incorporat un boto en Minutes/Factures que permet veure el Client/Proveïdor corresponent.
 • Rediseny de les fitxes de Clients/Proveïdors, Minutes/Factures, i Dades generals d’empresa.
 • S’ha traslladat la situació de les numeracions màximes de Clients/Proveïdors, a fi d’evitar duplicitats quant varies empreses tenen els mateixos Clients/Proveïdors.
 • Es fixa la resolució mínima de pantalla a 1024x768 punts.
 • Millora en la rapidesa executant els botons de sota la barra de menú per les funcions mes habituals.
 • Canvi nominació en models Hisenda 110 passa a ser 111.

Gener 2011 Versió 3.25

 • Nou Model 184  Distribució de rendes als socis de les societats civils. Amb entrada de les dades segons el formulari d’Hisenda.

Es important la lectura del document complert on s'explica amb detall, com introduir les  dades necessàries per aquest model 184.

Nou Model 184

 • Repàs de l’exportació de taules a Microsoft Accés.
 • Repàs de la creació d’empresa en el  Traspàs de factures pendents.

Desembre 2010 Versió 3.23

 • S’ha creat una nova utilitat per canviar fàcilment els Pla de comptes. Permet canviar el codis d els conceptes, tots, o part, per dates o clients.
 • S’ha modificat els resums dels models 303 i 390, de manera que les factures sense Iva no s’inclouen en el llistat, s’ indica el seu import total.
 • En el llistat de factures i minutes, s’ha ampliat el camp de concepte i reduir el de Client/Proveïdor per millorar les  dades necessàries i s’ha modificat la forma  de incorporar text, ara es posa tot el text possible, encara que es talli la paraula.

Maig 2010 Versió 3.22

·       S’ha substituït el Format de Factures emeses per un nou i molt mes adaptable a l’usuari. Ara permet incloure qualsevol LOGO, permet colors i diferents formes com rectangles, amb fonts de color, qualsevol tipus de lletra  de Windows.

            Per conèixer  millor les característiques i possibilitats accedir al document

Nou funcionament de formats

·       S’ha modificat el procés de copia de seguretat, possibilitant la gravació  de diferents empreses en el mateix suport, disc dur alternatiu, servidor de xarxa, pendrive etc.

           Aquesta modificació fa que copies guardades amb la versió 3.20, no seran llegides per la versió 3.22.  Es recomana fer noves copies de seguretat amb aquesta nova versió           3.22

Juny 2009 Versió 3.20

·       S’ha substituït el model Llistats d’IVA Trimestral  300  per 303 per adaptar-lo als Models d’Hisenda, afegint els números de les caselles corresponents per millor facilitat d’us.

16 abril 2009 Versió 3.19

·       Per defecte els tipus  d’IVA i IRPF, son especificats en les Dades Generals de l’empresa, no obstant en les factures rebudes, per facilitar l’operativitat es mantenen els valor de la factura precedent

·       En els llistats de Balanç per defecte les dades son sense IVA, opció mes utilitzada.

·       La longitud de la finestra Arbre de Finestres, s’ha modificat per que no amagui les empreses minimitzades, igualment s’ha millorat la posició inicial de les finestres en pantalles panoràmiques i resolució 800x600, situant-les al centre de la pantalla.

·       Correcció en els llistats amb import “mínim” per incloure  els abonaments.

·       En l’operació Traspàs de Factures Pendents el nom de la nova empresa es editable.

·       S’han afegit nous camps al cos de la factura, “CODI, QUANTITAT, PREU, DESCOMPTE”. La columna Import es funció de Qtat. Preu i Dte.                    La definició del format de factura recull els camps per veure les noves columnes.

·       Al format de Factures s’ha habilitat el camp “import literal”, que estava desactivat.

·       Es permet modificar el numero de Client o Proveïdor. Al modificar un numero (icona amb un llapis), es modifica el totes les factures i/o minutes de la base dades.  Apareix a les Dades Generals de l’Empresa un comptador de l’últim numero utilitzat, que pot modificar-se per crear noves series.

·       S’ha corregit l’error que es produïa al demanar alguns llistats predefinits.

·       El nou format de Presentacions del Resum Anual de l’IVA (390) demana dades, que no estaven en el programa. S’han afegit a Dades General de l’Empresa, un boto per obrir una subfinestra per les dades jurídiques, i s’ha redissenyat el model per adaptar-lo al model d’Hisenda.

·       S’ha afegit un control per que a les entrades de Minutes i Factures, el numero de compta sigui obligatori i existeixi a la llista de comptes. La no existència podia donar resultats erronis al resultat del  balanç..

·       La copia de seguretat d’empreses permet fer-la a qualsevol unitat de l’ordinador.

30 setembre2008    Versió 3.17

·      En la selecció de llistats, les comptes es poden seleccionar series diferents, com els llistats de  Word.

            Exemples:        1-2999; 4-4999; 55-55 

            Inclou comptes des de 1 a 2999,  mes comptes des de 4 a 4999, mes compte 55

8 juny 2007    Versió 3.15

·       En els Llistats d’IVA 300 i 390, s’han  reescrit tot el codi intern de les compensacions i quantitats ingressades a HISENDA que ha corregit alguns errors que es produïen al recuperar en las quantitats  “A COMPENSAR”,  d’un any a l’altre i del IVA pagat en els trimestres de l’any.

Per d’importància dels canvis produïts, que no afecten als llistats realitzats, sinó a les quantitats anotades i a la seva recuperació,es important la lectura del document complert Boletin Informativo 312-2007.   on s'explica amb detall, la incidència i la manera de regularitzar les anotacions de trimestres i anuals  anteriors.

 •  La generació de rebuts automàtics i  amortitzacions periòdiques causava un error de funcionament en carregar el quadre de diàleg de l'operació, provocant el tancament del programa. Això es produïa únicament en cas de no haver declarat cap usuari registrat en el fitxer d'Usuaris.
 • La funció de Renumeració de factures per Data ha de deixar anotat l'últim número de registre en la base de Dades Generals per a continuar la numeració correlativament amb les noves altes.

Tornar


26 gener 2007 Versió 3.11

·        Llistats d’IVA 300 i 390

S’han corregit alguns errors que es produïen al recuperar en las quantitats  “A COMPENSAR”,  d’un any a l’altre i del IVA pagat en els trimestres de l’any.

Aquest canvi pot representar, en qualsevol trimestre,  un error en la recuperació de dades anteriors. Això es soluciona fent un càlcul per pantalla, des del 1r. trimestre posterior a l'últim any en que el 4t. trimestre va sortir a pagar, i per tant no hi ha compensació pendent.

A continuació s’ha de llistar el resum de l’any (390), els llistats trimestrals (300) de l’any posterior, resum de l’any (390),  i continuar fins el trimestre actual.

Las quantitats dels llistats son sempre correctes, el error estava, en la recuperació de les dades anteriors.

Tornar


18 gener 2007 Versió 3.10 Executable de 08/01/07

·        Llistat de Balanços

La suma si es amb IVA es correcte, però si es sense IVA, el total es redueix amb la retenció, si existeix, cosa que no ha de ser.

Per altra banda si sols existeixen apunts a la compta 0, no els suma en el total d’ingressos o despeses.

Si existeixen apunts amb 01, funcionava correctament.

Tornar


8 gener 2007 Versió 3.10  Executable de 08/01/07.

·        Model 130

La suma si es sense IVA es correcte, però si es amb IVA, el total es redueix amb la retenció, si existeix, cosa que no ha de ser.

Tornar


30 octubre 2006  ____  Versió  3.10

·         Al exportar un fitxer, demanar el nom i directori on s’ha de guardar..

·        S’ha modificat la posició inicial en la pantalla de Factures rebudes, que es situa a Data (per que el número de factura generalment es deixa en blanc, per numerar al final).

·        En el model 130 s’ha reparat l’arrodoniment de “0” decimals com si fossin pessetes, a “2” decimals per euros.

·        En el model 115, s’ha modificat les lletres de selecció en lloc de “Q”, es mostren les mateixes, tots els llistats.

·        En el model 115, s’ha reparat la selecció automàtica de dades al senyalar els diferents trimestres  1 2 3 4.

·        A la gestió de factures, es permet indicar el numero de client/proveïdor, si es coneix, com a les versions 2.XX.

·        En la gestió de factures s’ha reparat i millorat la comunicació entre visió per taula o per fitxa que ara es bidireccional.

·        El codi de l’Aportació del treballador  a la Seguretat Social es editable a Configuració d’empresa. Fins ara era fixa  (19).

Tornar


6 abril 2006 ____   Versió  3.03

·     El camp de descripció del cos de la factura està controlat que no passi de 60 caràcters, encara que s’introdueixin des del portapapers de Windows.

·        S’ha configurat el camp de l’import en el cos de factura a 14 caràcters, per un valor fins a 999.999.999,99

·        En els llistats, els noms de les comptes  que comença’n per “0” apareixen amb valor erroni.

Havia un error al interpretar la compta  05” com a “5”.

·        S’afegit en la pantalla de factures rebudes un botó  “IVA Incl” per el que es por calcular la base, l’Iva i l’IRPF de la factura, si es coneix el valor total.

Tornar


28 febrer 2006 ____  Versió  3.02

·     S’ha incorporat en la definició de formats de factures una opció per a copia de formats entre empreses.

Tornar


31 desembre 2005 ____  Versió 3.01

·        El funcionament en el Sistema Operatiu Windows 98, en alguns casos no funciona.

Això passa en el cas de que l’ordinador no disposi dels “parxes que Microsoft a desenvolupat per que aquest  S.O. pugui funcionar amb programes compilats amb programes mes moderns.

La solució consisteix en carregar l’ultima versió dels fitxers Dcom98.exe i Mdac_TYC.exe a l’ordinador.

Els fitxers estan en el CD del programa de la versió 3.00.

També es poden descarregar de la nostra web www.epros.es

·    La barra de desplaçament en la modificació del format de les factures no s’activa a la primera pantalla, s’ha de canviar el zoom, per que funcioni.

·        Errors en la importació dels formats de la versió 2.XX.

Quant tenia un camp amb una longitud superior a 255 no caràcters no funcionava.

            Quant trobava un camp numèric “null”, no funcionava.

·        Al esborrar un valor monetari en el cos de la factura, amb la tecla “suprimir”, no es recalcula l’import total.

·        Correcció  de diferencies en els resultats dels llistats de factures emeses o rebudes segons els criteris d’ordenació.

Tornar