NARCÍS FERRER CÀNOVAS  Arquitecte                 NIF. 46.007.171-H

L’Alzina 38  At. 3ª

08024 -- BARCELONA

T.  93 213 10 50

narcis.epros@coac.es

www.epros.es --- www.epros.cat

 

WINGESP 3.40  

 

 

La nova versió que presentem contempla dos modificacions importants, produïdes per canvis legislatius d’obligat compliment.

 

Introducció del IBAN

La modificació inclosa en la llei per l’aplicació del  “Reglamento europeo 260/2012”, introdueix l’IBAN, nou número de identificació bancària en substitució de la CCC, així com la especificació  de la manera de realitzar la transacció econòmica compensatòria, Metal.lic, Taló, Pagarè, IBAN, ..., en cada minuta emesa o factura rebuda.

 

Canvis en la declaració del Iva.  Ley 14/2013 de apoyo a los Emprendedores

A  partir del 2014 en la declaració del l’IVA es opcional escollir el criteri, Devengo o Caixa a cada persona física o jurídica.  (Hi ha limitacions d’elecció a empreses amb gran volum de facturació). Per mes informació:

                              http://www.leyemprendedores.info/

Un resum de tot, es que es modifica perquè si hi ha minutes no cobrades, no s’hagi de abonar l’IVA fins que es cobri la minuta, això es el criteri CAIXA, que s’ha de escollir, perquè per defecte tothom esta acollit al criteri DEVENGO, que es com s’ha liquidat fins ara, que les minutes pel fet de ser emeses generen l’obligació de pagar l’IVA encara que no s’hagi cobrat.

En principi creiem que pocs usuaris s’acolliran al criteri de caixa, el que si pot passar, i en no gaire probable, es que un proveïdor, s’aculli al criteri de caixa, en aquest cas, l’iva suportat de les seves factures serà deduïble en la data del pagament de la factura, no en la data d’emissió per el proveïdor.

El retràs en la liquidació d’iva repercutit te un límit de temps, s’ha de pagar en la liquidació del 4at. Trimestre del segon any de la data de la factura, encara que no s’hagi cobrat.

Ej. Una minuta del 2014 , es igual que sigui del 2 de gener o 31 de desembre, si no s’ha cobrat a 31 de desembre del 2016, s’ha de declarar  en la liquidació del 4 Trimestre del 2016.

 

 

 

Resum de casuística que clarifica la situació:

    Empresa o autònom en criteri Devengo:

El IVA repercutit de les minutes que s’emeten s’ha de declarar sempre per criteri de Devengo, inclòs  a clients acollits al criteri de Caixa.

El IVA suportat de les factures rebudes de proveïdors acollits a criteri CAIXA, no es pot declarar,  i per tant recuperar, fins que no es paga la factura.

    Empresa o autònom en criteri Caixa:

L’IVA repercutit de les minutes que s’emeten es declararà quant es cobrin.

L’IVA suportat de les factures rebudes es declararà quant es paguin.

En aquest cas, es independent del criteri dels clients o proveïdors.

 

Aquest canvis legislatius, han fet que l’equip de programació hagi treballat fort, per incloure, l’adequació a la nova norma, però seguint amb els criteris de màxima facilitat d’us propis del nostre programa i uns llistats faci’ls t’interpreta per no experts en comptabilitat.

 

A continuació comentem els canvis produïts:

 

Automàtics que fa el programa, al actualitzar la nova versió:

·  El programa comprova i calcula l’IBAN per totes les comptes de Clients. En cas de no tenir tots els dígits o ser incoherents, crea una relació, en un fitxer anomenat, Errores en traspaso de Cuentas Bancarias.txt”, perquè posteriorment es puguin reparar i/o completar.

·  La creació d’un nou camp, en les fitxes de minutes i factures,                        COBRAMENT/PAGAMENT, per poder complir en els possibles casos de criteri de Caixa. Aquest camp es independent del de Venciment, que es una previsió. El camp nou es la data de la realització de la transacció econòmica compensatòria de la factura. Està en blanc en totes les factures i s’ha de omplir, imprescindiblement en casos de criteri CAIXA.

·  Creació a fitxa Client/Proveïdors de la selecció del Criteri  D/C  (Devengo/Caixa), per omissió el criteri es Devengo.

La necessitat de mes dades en cada línea ha tingut com conseqüència un canvi important en els llistats, ara son apaïsats, ha estat impossible mantenir, amb caràcters fàcilment llegibles i sense retallar la longitud dels camps, el format vertical. Això tant amb els llistats Normals de Wingesp, com els d’Hisenda.

·  El criteri Caixa, preveu que en cas de pagaments parcials de factures, l’IVA a declarar es el corresponent al pagament parcial.

Això ha fet que en la fitxa de la factura, s’hagi utilitzat la pestanya COBRAMENTS/PAGAMENTS, per un control del pagos/cobros  parcials indicant en aquest cas la quantitat pendent de la minuta/factura.

·  S’ha creat un nou llistat de Cobraments/Pagaments per controlar-los.

 

Manuals a fer per l’usuari.

Per l’introducció del IBAN

·  Comprovar en l’arrel del programa, que per omissió es WINGESP XP, el fitxer creat “Errores en traspaso de Cuentas Bancarias.txt”, per posar correctament el IBAN dels clients inclosos en el llistat.

Per els canvis en la declaració del Iva. 

·  Si s’ha optat pel criteri Devengo

·  Posar en la fitxa dels Proveïdors que han comunicat la opció Caixa, o han enviat factures acollides al criteri Caixa, aquesta opció.

·  En les minutes emeses a clients acollits al criteri Caixa, introduir la data de cobrament de la minuta.

·  En les factures rebudes de proveïdors acollits al criteri Caixa, introduir la data de pagament de la factura.

·  Si s’ha optat pel criteri Caixa

·  Posar aquesta opció a Configuració d’empresa.

·  Posar en totes les minutes emeses des de el 1/1/2014 la data de cobrament de la minuta.

·  Posar en totes les factures rebudes des de el 1/1/2014 la data de pagament de la factura.

 

Barcelona, 11  Abril 2014