WINGESP Gestió del Professional


Preguntes i respostes

  1. S’ha entrat registres posant com número de factura el de registre i al tornar a veure-les ha modificat el número de registre.
  2. En la presentació de dades de l' imprès 130 Pagaments Fraccionats de Renda, la diferència del trimestre no es correcte.
  3. Al renumerar factures per data, no renumera be.
  4. Com es pot crear un nou any per una empresa?.
  5. Al entrar qualsevol número no detecta els decimals.

1.- S’ha entrat registres posant com número de factura el de registre i al tornar a veure-les ha modificat el número de registre.?

Es possible que estigui posat com ordenació per defecte DATES i per tant s’ordenin amb aquest criteri.

Per reparar les dades actuals, anar a Utilitats/Ordenació de factures emeses per REGISTRE.

Tornar al principi.

2.-En la presentació de dades de l'imprès 130 Pagaments Fraccionats de Renda, la diferència del trimestre no es correcte.?

El programa te en compte la diferència entre ingressos i despeses acumulada de tot l’any, resta els pagaments de trimestres anteriors, i mostra la quantitat a ingressar en el trimestre actual.

Tornar al principi.

3.-Al renumerar factures per data, no renumera be?

Anar a OPCIONS/Dades usuari i configuració/ i a Ordenació factures, marcar "Registre".

Tornar al principi.

4.-Com es pot crear un nou any per una empresa.

La manera de procedir es utilitzar la opció de UTILITATS/Traspàs de Factures Pendents.

Aquesta opció crea una nova empresa amb les factures emeses i rebudes pendents de cobrar o pagar.

Automàticament proposa un directori en el que es posaran aquestes factures, (substitueix els dos últims dígits del directori actual pels de l’any nou).

Comprovar les dates límits d’emissió de les factures i venciments.

       Inici                                  Final

    Factures                01/01/1990                    31/12/2099

    Venciment            01/01/2003                     31/12/2099

les dates "inici" depenen de l'usuari, si te les factures de l’any anterior tan sols, o si te totes les factures.

Una vegada realitzada l'operació, s’haurà creat una empresa nova, el mateix nom de l'empresa original acabada amb els dígits del nou any.

Aquesta empresa conté, si en quedaven, les dades de l'anterior empresa pendents de pagar o cobrar, es a dir les factures "vives" de l'any anterior.

Una vegada fet aquesta operació es convenient, anar a UTILITATS/Reindexació, per racionalitzar l'index de les factures, es a dir, que comencin per  "1".

Tornar al principi.

5.-Al entrar qualsevol número no detecta els decimals.?

Wingesp necessita que el símbol decimal sigui la coma (,) i com agrupació de dígits, el punt (.)

Això es pot configurar en Windows, anant a INICIO/CONFIGURACION/PANEL DE CONTROL/CONFIGURACION REGIONAL  S'ha de modificar tant l'apartat dels Números com el de la Moneda.

Tornar al principi.

Tornar

Ultima revisió: 09 de agosto de 2007.