WINGESP XP  Versió 3.XX   Gestió del Professional


Preguntes i respostes

 1. Com s’importen les dades de la versió Wingesp 2.xx
 2. En els llistats no surt cap dada o no surten totes.
 3. S’ha entrat registres posant com número de factura el de registre i al tornar a veure-les ha modificat el número de registre.
 4. En la presentació de dades de l' imprès 130 Pagaments Fraccionats de Renda, la diferència del trimestre no es correcte.
 5. Al renumerar factures per data, no renumera be.
 6. Com es pot crear un nou any per una empresa?.
 7. Al entrar qualsevol número no detecta els decimals.
 8. El llistat de balanços no surt cap dada.
 9. Funcionament de Formats des de la versió 3.22.
 10. Com s’importen les dades a un ordinador nou?.
 11. No es poden enviar dades al Servei Tecnic.

1.- Com s’importen les dades de la versió Wingesp 2.XX

Per importar dades a Wingesp, no ha d’haver cap empresa oberta, si està oberta s’ha de tancar.

En cas que el trasllat de dades sigui des de un altre ordinador, en xarxa o no, el procediment a seguir es:

1.- Instal·lar en l’ordinador nou el programa Wingesp, en el disc C:\, i el directori  que es proposa en la instal·lació.

2.- Al mateix ordinador crear, en el disc C:\ un directori  “Wingesp”.

3.- Copiar al directori C:\Wingesp del nou ordinador, els subdirectoris de C:\Wingesp de l'ordinador vell, aquests directoris son els que tenen les dades de les empreses.

4.- Copiar el fitxer “Registro de empresas.mdb”, des de C:\Wingesp de l’ordinador vell al mateix directori C:\Wingesp de l’ordinador nou.

Amb aquestes operacions s’ha reproduït, a l’ordinador nou, la estructura de dades que hi havia en l’ordinador vell.

Ara es por procedir a la importació de dades de cada una de les empreses.

Iniciar el programa WINGESP.

Utilitzar dins de ARXIU, l'opció  "Importar Empresa Wingesp 2.xx"

Senyalar l'empresa a importar.

Aceptar

Repetir si hi ha mes empreses

Notes:

Les dades de la versió 2.xx continuen igual que estaven, no han sigut modificades.

La importació es pot fer varies vegades, en cada cas, l’empresa importada no es duplica, sobreescriu  les dades ja importades.

Tornar al principi.

2.- En els llistats no surt cap dada o no surten totes o surten unes que no han de sortit.

Comprovar si s’ha indicat que s’han d’incloure les factures que no tenen data de emissió i/o pagament/cobrament.   Es un “tic” situat, a la selecció de dates.

Tornar al principi.

3.- S’ha entrat registres posant com número de factura el de registre i al tornar a veure-les ha modificat el número de registre.?

Es possible que estigui posat com ordenació per defecte DATES i per tant s’ordenin amb aquest criteri.

Per reparar les dades actuals, anar a Utilitats/Ordenació de factures emeses per REGISTRE.

Tornar al principi.

4.-En la presentació de dades de l'imprès 130 Pagaments Fraccionats de Renda, la diferència del trimestre no es correcte.?

El programa te en compte la diferència entre ingressos i despeses acumulada de tot l’any, resta els pagaments de trimestres anteriors, i mostra la quantitat a ingressar en el trimestre actual.

Tornar al principi.

5.-Al renumerar factures per data, no renumera be?

Anar a OPCIONS/Dades usuari i configuració/ i a Ordenació factures, marcar "Registre".

Tornar al principi.

6.-Com es pot crear un nou any per una empresa.?

No es necessari tenir les dades separades per anys, si el numero d'apunts no es elevat.

Aixó permet copiar factures entre anys, consultar comptes de diferents anys en linia, i de projectes o despeses a cavall de diferents anys.

El llistats anuals sempre son factibles per l'utilització del filtres de dades.

No obstant si es vol separar crear una empresa per cada any, el procediment s'indica a continuació.

Creació d'una empresa nova per un nou any

La manera de procedir es utilitzar la opció de UTILITATS/Traspàs de Factures Pendents.

Aquesta opció crea una nova empresa amb les factures emeses i rebudes pendents de cobrar o pagar.

Automàticament proposa un directori en el que es posaran aquestes factures, (substitueix els dos últims dígits del directori actual pels de l’any nou).

Comprovar les dates límits d’emissió de les factures i venciments.

       Inici                      Final

    Factures                 01/01/2012              31/12/2012

    Venciment            01/01/2013              31/12/2099

les dates "inici" depenen de l'usuari, si te les factures de l’any anterior tan sols, o si te totes les factures.

Una vegada realitzada l'operació, s’haurà creat una empresa nova, el mateix nom de l'empresa original acabada amb els dígits del nou any.

Aquesta empresa conté, si en quedaven, les dades de l'anterior empresa pendents de pagar o cobrar, es a dir les factures "vives" de l'any anterior.

Una vegada fet aquesta operació es convenient, anar a UTILITATS/Reindexació, per racionalitzar l'index de les factures, es a dir, que comencin per  "1".

Tornar al principi.

7.-Al entrar qualsevol número no detecta els decimals.?

Wingesp necessita que el símbol decimal sigui la coma (,) i com agrupació de dígits, el punt (.)

Això es pot configurar en Windows, anant a INICIO/CONFIGURACION/PANEL DE CONTROL/ /CONFIGURACION REGIONAL. S'ha de modificar tant l'apartat dels Números com el de la Moneda.

 

8.-El llistat de balanços no surt cap dada.?

En la instal•lació de nova versió no s’ha instal•lat el fitxer “Auxiliar de Listados.mdb”.  Tornar a fer la instal•lació de l’actualització i acceptar el canvi d’aquest fitxer.

 

Tornar al principi.

9.-Funcionament de Formats des de la versió 3.22.?

En la versió 3.22 s'ha canviat la gestió dels formats de factures, ara permet moltes mes opcions, colors, formes, inclusió de logo,  ....

Es pot veure mes informació i funcionament en el document.

Nou funcionament de formats

Tornar al principi.

 


10.-Com s’importen les dades a un ordinador nou ?.

Inicialment es suposa que l'ordinador no te el programa Wingesp.

1.- Baixar l'ultima versió, de la nostra web  www.epros.es

S'ha de baixar a versió DEMO, es a dir complerta, això es fa seguin les instruccions de la web i les del programa d’instal·lació.

2.- A continuació copiar de l'ordinador vell les dades de les empreses.

Copiar les dades vol dir:

Copiar els directoris de les empreses del directori C:\Wingesp, de l'ordinador vell al directori C:\Wingesp, de l'ordinador nou.

3.- A continuació els fitxers de configuració especifiques.

Copiar els fitxers "config.mdb", "Historial.mdb", "Usuarios.mdb" i tots els fitxers ".wge", que son els noms de les empreses.

Copiar el fitxer "FORMATS.MDB" així com els ".BMP" logos de capçalera de les factures, això es per poder imprimir les factures.

El que s'ha fet, es reproduir a l'ordinador nou, les dades i la configuració d'usuari de l'ordinador vell.

4.- Iniciar el programa Wingesp.

Obrir el Wingesp, i mostrarà una pantalla indican que es programa DEMO, mostrant un NIFE (Numero Identificació Física del Equip) i demanant un codi CAW (Codi Activació Wingesp), aquest numero s'ha de demanar a EPROS, i una vegada entrat, el programa ja es totalment operatiu.

Al iniciar el programa, si la versió es mes nova que l’existent el l’ordinador vell, actualitzarà automàticament tant les dades com els fitxers de configuració específics de l’usuari.

Mentres està  en modo DEMO, el programa permet introduir fins 30 apunts i permet fer TOTES les operacions, excepte entrar dades noves.

Tornar al principi.


11.-No es poden enviar dades al Servei Tecnic.

La opció per enviar dades al Servei Tècnic esta situada en l’apartat  ARXIU/Gestió d’empreses,  per accedir-hi han de estar les empreses tancades, perquè es poden modificar els fitxers de les dades de les empreses.

Es produeix  especialment en els ordinadors amb S.O Windows7, i algunes versions de Windows XP,  l’error   El componente MSWINSCK.OCX o uno de sus archivos depencientes no està registrado correctamente: falta un archivo o no es valido

El S.O. Windows7  i algunes versions de Windows XP no incorporen aquest component. 

Per solucionar-ho  podeu accedir a la nostra web www.epros.es /Informàtica/Wingesp   i desprès de la zona  d’actualització,  de fondo gris,  es pot trobar aquest component,  i  un programa  RegistrarMswinsck.cmd , s’han de descarregar, i situar:

                  Mswinsck.ocx                       a    C:\Windows\System32

                  RegistrarMswinsck.cmd      a    Qualsevol lloc,  proposem  C:\Wingesp XP

Amb l’explorador de Windows anar al directori  C:\Wingesp XP i executar  RegistrarMswinsck.cmd.

En Windows 7, prémer el boto dret del ratolí, i escollir la opció “Ejecutar como Administrador” ,  amb aquesta operació quedarà registrat el component Mswinsck.ocx  

 

Tornar

Ultima revisió: 05 de julio de 2014.